wz


Projekt EGS - Den zemí

Den zemí

Co jsou průřezová témata a jaký je jejich smysl?

Průřezová témata jsou novým prvkem ve vzdělávání a jejich obsah reflektuje aktuální problémy současného světa. Zdůrazňují multikulturní, demokratický, globální a proevropský aspekt výchovy a vzdělávání. Přispívají k osobnostnímu a sociálnímu rozvoji žáka, k získání základní úrovně mediální gramotnosti a vnímání důležitosti environmentální problematiky.

Procházejí napříč vzdělávacími oblastmi, propojují vzdělávací obsahy různých oborů a umožňují přistupovat ke vzdělávacímu obsahu komplexně. Jsou důležitým formativním prvkem a podílejí se na utváření a rozvíjení klíčových kompetencí.

Smyslem průřezových témat není jen doplňovat vzdělávací obsah vyučovacích předmětů, ale otevřít žákům další perspektivy poznání a umožnit jim získat zkušenosti, které využijí v každodenním životě. Poskytují příležitostí pro individuální rozvoj a uplatnění žáků i pro jejich vzájemnou komunikaci a spolupráci. Mohou působit na celkovou atmosféru školy a na utváření vzájemných vztahů.


Průřezové téma Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech prolíná všemi vzdělávacími oblastmi, integruje a prohlubuje poznatky a umožňuje uplatnit dovednosti, které si žáci osvojili v jednotlivých vzdělávacích oborech. Podporuje ve vědomí a jednání žáků tradiční evropské hodnoty, k nimž patří humanismus, svobodná lidská vůle, morálka, uplatňování práva a osobní zodpovědnost spolu s racionálním uvažováním, kritickým myšlením a tvořivostí.


Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka:

- rozvíjí schopnost srovnávat projevy kultury v evropském a globálním kontextu, nacházet společné znaky a odlišnosti a hodnotit je v širších souvislostech

- rozvíjí a integruje základní vědomosti potřebné pro porozumění sociálním a kulturním odlišnostem mezi národy

- rozvíjí schopnost racionálně uvažovat, projevovat a korigovat emocionální zaujetí v situacích motivujících k setkávání, srovnávání a hledání společných evropských perspektiv

- pomáhá překonávat stereotypy a předsudky

- utváří pozitivní postoje k jinakosti a kulturní rozmanitosti

- podporuje pozitivní postoje k tradičním evropským hodnotám


Zadání celého projektu „Den zemí“ společně s jeho organizací a hodnocením si můžete stáhnout zde. Podrobné rozpracování jednotlivých témat je k nahlédnutí pod jednotlivými názvy zemí.


Indie

Žákovské práce

Indie - podrobné zadání a úkoly k jednotlivým stánkům
Indie - test znalostí

kol.žáků 9.A

Japonsko

Žákovské práce

Japonsko - podrobné zadání a úkoly k jednotlivým stánkům
Japonsko - prezentace země
Japonská kuchyně

kol.žáků 9.B

Rusko

Žákovské práce

Rusko - podrobné zadání a úkoly k jednotlivým stánkům
Rusko - prezentace země
Tradiční výrobky
Ruské oděvy
Pravoslavné Vánoce
Ruská kuchyně

kol.žáků 9.C

Jiří Mandys