wz


Studánecká cesta

ZŠ Studánka

Vážení rodiče, milí žáci,

od 4. září 2007 se první a šesté ročníky naší školy začínají učit podle Školního vzdělávacího programu - Studánecká cesta. Školní vzdělávací program (ŠVP) vznikl rozpracováním Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání do konkrétních podmínek školy. Oba dokumenty tvoří nedílný celek. Na tvorbě ŠVP se podílela většina pedagogických pracovníků školy. Vytvořili jsme jej během školních roků 2005/2006 a 2006/2007. Nejedná se o neměnný dokument, předpokládáme, že bude postupně doplňován, vylepšován a upravován dle aktuálních potřeb a zkušeností pedagogů, nicméně již by se nemělo jednat o změny zásadní.

Filosofie Školního vzdělávacího programu se promítá rovněž do výuky v ostatních ročnících, které pracují podle dobíhajícího programu Základní škola.


ŠVP ke stažení:

1. Identifikační údaje
II. Charakteristika školy
III. Charakteristika ŠVP
IV. Učební plán

V. a) Učební osnovy 1. stupeň
1. Jazyk a jazyková komunikace
 • Český jazyk
 • Anglický jazyk
 • 2. Matematika a její aplikace
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Člověk a jeho svět
  5. Umění a kultura
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • 6. Člověk a zdraví
 • Tělesná výchova
 • 7. Člověk a svět práce
 • Svět práce

 • V. b) Učební osnovy 2. stupeň
  1. Jazyk a jazyková komunikace
 • Český jazyk a literatura
 • Anglický jazyk
 • 2. Matematika a její aplikace
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Člověk a příroda
 • Fyzika
 • Chemie
 • Přírodopis
 • Zeměpis
 • 5. Člověk a společnost
 • Dějepis
 • Výchova k občanství
 • 6. Umění a kultura
 • Hudební výchova
 • Výtvarná výchova
 • 7. Člověk a zdraví
 • Tělesná výchova
 • Výchova ke zdraví
 • 8. Člověk a svět práce
 • Pěstitelské práce a chovatelství
 • Práce s technickými materiály
 • Příprava pokrmů
 • Svět práce
 • 9. Volitelné a nepovinné předměty
 • Basketbal
 • Historický seminář
 • Konverzace v Aj
 • Plavání
 • Přírodovědný seminář
 • Výtvarná tvorba

 • VI. Hodnocení žáků a autoevaluace školy
  VI. a) Hodnocení žáků
  VI. b) Autoevaluace školy

  Celý školní vzdělávací program vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Ten si můžete prohlédnout zde.


  kol. učitelů ZŠ Studánka